สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในช่วงของเดือนพฤษจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถที่จะเข้ามา สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยมีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนเรียนดีจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และทุนอื่นๆจากสมาคมศิษย์เก่า

เรื่องน่ารู้

นานาสาระ

ขอแสดงความยินดีกับนา...

กิจกรรมประจำสาขา

ผศ. จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง

นานาสาระ

ขอแสดงความ...

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 16 ...

โครงการวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6

สาขาวิทยาศ...

ข่าวล่าสุด

โครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโ...

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาส...

โครงการวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดโครงการวิทย์ฯ สัญจร...

โครงการอบรมโปรแกรม LaTex

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโ...

รางวัลและความภาคภูมิใจ